Stire tematica: e Turbo News

Turism&Travel : ORLANDO - pentru a patra oară gazda POW WOW INTERNATIONAL

Friday 21 May 2010
Ana Stefania Andronic(Corespondență din Orlando). În inima Floridei, în această veritabilă capitală a agrementului american, se desfășoară cea de-a 42-a ediție a POW WOW Internațional.


Ce este POW WOW? Cel mai mare târg de turism al Americii, cu o participare impresionantă – peste 5000 de delegați, reprezentând vânzătorii de servicii turistice de peste tot cuprinsul Americii și cumpărătorii acestora, din peste 70 de țări ale lumii.

Trebuie spus din capul locului că America este cea mai importantă destinație turistică de pe mapamond. Nu mai puțin de 70 de milioane de turiști străini vizitează anual această colecție de atracții de o densitate pe care nici o altă țară nu o poate oferi – de la ghețurile Alaskăi până la climatul tropical din Florida sau din Hawaii. Turismul este una dintre cele mai importante ramuri economice ale Americii, responsabil de un procent important din PIB. Asta pe de o parte. Pe de alta, excepționala bază turistică de care dispune țara este pusă în funcțiune de amplele mișcări de populație efectuate dintr-o parte în alta a Americii. Turismul colectiv, de grup, cunoaște aici o dezvoltare impresionantă, stimulată de existența capacităților de cazare, transport, agrement și divertisment corespunzătoare. În America doar sunt obișnuite hotelurile cu peste 10.000 de camere (ca în Las Vegas) sau parcurile de distracții care pot găzdui zilnic zeci de mii de vizitatori, cum este cazul la Orlando, unde se află trei dintre cele mai mari astfel de parcuri: Disney World, Universal și Sea World.

logoDar să revenim la punctul de plecare: aici, la Orlando, Convention Center găzduiește timp de trei zile negocierile care duc la contractele viitorului sezon. În cele peste 1500 de „boot”-uri, au avut loc timp de trei zile întâlniri și discuții (de maxim 20 de minute), de la 10 la 17, între ofertanți și achizitori. Este o atmosferă de lucru impresionantă, în care nu ai senzația nici unui moment pierdut. Dealtfel, la cât costă participarea și închirierea unei boxe, nimeni nu și-ar permite așa ceva. În fiecare zi la prânz, timp de o oră, participanții iau împreună masa și asistă la discursurile și mesajele US Travel (asociație neguvernamentală, care grupează nu doar marile companii de profil - transporturi ori aeriene, navale și terestre, hoteluri, administratori ai parcurilor tematice - ci și pe micii întreprinzători al căror purtător de cuvânt în relația cu oficialitățile este organizația) sau ale invitațiilor de onoare ai acestuia.

Dar, pentru ca toată această activitate să nu devină stresantă prin intensitate, în fiecare seară negocierile sunt urmate de o mare petrecere de socializare. La Orlando, gazde au fost cele trei mari parcuri de distracții – Disney World, Universal și Sea World – care seara și-au închis porțile pentru vizitatorii obișnuiți, deschizându-le larg pentru invitații POW WOW (Apropo: știți de unde vine numele acesta? De la onomatopeea produsă de fumatul „pipei păcii” – în ideea că nimic nu exprimă mai bine noțiunea de pace decât turismul!) Aceștia au la dispoziție toată gama de distracții, pe care le pot testa, pentru a le recomanda la rândul lor celor pe care se presupune că îi vor trimite ulterior în orașul-gazdă pentru a treia oară în ultimii 15 ani a reuniunii Pow Wow.

Adăugând la cele trei zile de negocieri și cele două, preliminare, destinate cunoașterii zonei, prin tururi tematice, veți avea o idee de ceea ce înseamnă această importantă reuniune la care eu m-am aflat, ca invitat din partea presei internaționale, pentru prima dată. Pentru o parte dintre cei 400 de ziariști din 50 de țări, invitați la Orlando, evenimentul continuă, pentru alte trei zile, cu tururi de familiarizare (POST FAM TOURS) în cuprinsul statului Florida, pentru o mai bună cunoaștere a ofertelor turistice ale acestui veritabil paradis al vacanțelor.
Voi reveni, într-o corespondență viitoare, cu amănunte legate de turul organizat în nord-vestul peninsulei, la Golful Mexic, pentru care m-am înscris și am fost acceptată de organizatori.

    Ana Ștefania Andronic (20 Mai 2010)


ORLANDO - For the fourth time host INTERNATIONAL POW WOW

(Correspondence from Orlando). In the heart of Florida, in the real capital of American entertainment, takes place the 42nd edition of the POW WOW International.

What is POW WOW? The largest tourism fair of America, with an impressive participation - over 5,000 delegates representing more than sellers of travel services across America and their customers from over 70 countries.

It must be said from the outset that America is the most important tourist destination in the world. Not more than 70 million foreign tourists annually visit this collection of attractions density that no other country can offer - from tropical ice from Alaska to Florida or Hawaii. Tourism is one of the most important economic sectors of America, responsible for a significant percentage of GDP. That first. On the other hand, the excellent tourist base available to the country is powered by the extensive movements of population carried out in another part of America. Tourism collective group, known here an impressive development, fostered by the existence of capacity of accommodation, transport, recreation and entertainment appropriate. In America are just ordinary hotels with over 10,000 rooms (as in Las Vegas) or amusement parks that can accommodate thousands of visitors daily, as is the case in Orlando, where the three largest such parks: Disney World, Universal and Sea World.

But back to the starting point: here in Orlando, Convention Center hosts three days for negotiations leading to contracts next season. In the 1500 boot "sites, there were three days of meetings and discussions (maximum 20 minutes), from 10-17, between suppliers and purchasers. Working atmosphere is impressive, it's not feeling any lost time. Besides, the participation and hiring costs as a speaker, and nobody would allow it. Every day at noon for an hour, participants take with meals and attend speeches and messages of U.S. Travel (non-governmental association, which brings together not only the big companies in the field - transport or air, sea and land, hotels, theme parks managers - but also small businesses whose spokesman is the relationship with officials of the organization) or invitations to honor recipients.

But for all this activity does not become stressful in intensity every evening talks are followed by a large party of socialization. In Orlando, hosts were three major amusement parks - Disney World, Universal and Sea World - the evening closed their doors to ordinary visitors, opening wide to call them POW WOW (By the way: you know where it comes from this name? produced by smoking the onomatopoeia "peace pipe" - the idea that nothing expresses the concept of peace better than tourism!) They provide the full range of entertainment, you can try to recommend them to turn those which implies that it will subsequently send the host city for the third time in 15 years Pow Wow meeting.

Adding to the three days of negotiations and two, the preliminary knowledge for the area, through thematic tours, you have an idea of what means this important meeting which I was found, as requested by the international press for the first time . For some 400 journalists from 50 countries invited to Orlando, the event continues for another three days, with familiarization tours (FAM TOURS POST) in its Florida, for a better understanding of the genuine interest of tenders vacation paradise.

I will return in future correspondence with details about the tour held in the northwestern peninsula, the Gulf of Mexico, for which I entered and was accepted by the organizers.


Autor:
<< World-class sculptors to compete in Knickerbocker Ice Festival ::: Index e Turbo News ::: inapoi la lista >>
| | Accesari: 2042 |
Page created in 0.41523408889771 seconds.